تصویری که اکثر ما از پارکینگ و انباری خانه ها داریم، معمولا محیطی شلوغ، روغنی، سیاه و در کل محلی برای جمع آوری خرت و پرت ها می باشد. در صورتی که ما می توانیم این مکان ها را آنچنان مرتب نمائیم که حتی تبدیل به جایی برای استراحت و یا مطالعه شود!